انواع زعفران سرگل درجه یک سرایان

فروش زعفران سرایان1
۱/۵ - (۱ امتیاز)

انواع زعفران سرگل درجه یک سرایان

بهترین نوع زعفران منطقه سرایان چه نوع زعفرانی است؟

آیا می توان انواع سرگل درجه یک را از سرایان خرید؟

بهترین مرکز خرید زعفران سرگل در سرایان کجاست؟

فروش زعفران سرایان

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی (ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، رﺿﻮی، ﺷﻤﺎﻟﯽ، اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و …) ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

شهرستان سرایان یکی از شهرستان های خراسان جنوبی است. زعفران منطقه سرایان یکی از بهترین زعفران هایی است که خیلی از خریدارها خواستار آن هستند.

سطح زیر کشت زعفران در منطقه سرایان هر ساله دارد بیشتر می شود و یکی از درآمد های اصلی مردم از کشت زعفران و فروش انواع زعفران تولید شده در این منطقه می باشد. کیفیت تولید شده زعفران در این منطقه بسیار بالا بوده و هر ساله به کیفیت آن افزوده می شود چون مردم از روش های جدید جهت تولید و خشک کردن زعفران دارند استفاده می کنند.

منطقه سرایان با توجه به سطح کشت بسیار زیاد زعفران در آن و تنوع آب و هوایی که دارد تولید گل زعفران در بعضی مناطق آن زودتر از مناطق دیگر آن است و مردم از همین تنوع آب و هوایی، جهت کشت بیشتر زعفران بهره می برند و هر ساله کشت این گیاه ارزشمند را بیشتر می کنند.

ﺧﺎک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز جهت رﺷﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ و سرایان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﺮای ﭘﺮورش زﻋﻔﺮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دارد که می توان ﺷﻦ (۴۵%) ،رس (۴۵%) ،ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ (۱۰%) را در این شهرستان جهت کشت زمین تهیه کرد. ﺗﺮﮐﯿب ﻣﻨﺎﺳﺐ خاک ها باعث رشد بهتر پیاز زعفران می شوند. خاک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده نباید ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﺖ ﮐﻪ باعث شود آب در زمین ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮود.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎک رو ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ پیاز زعفران ﺑﻮده اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻦ. ﺑﺮای ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﺎک ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺧﺎﮐﺒﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎک اضافه کنید.

زعفرانی که در شهرستان سرایان تولید می شود به قرار زیر هستند:

  • زعفران سرگل
  • زعفران پوشال
  • زعفران دسته
  • زعفران نگین

که زعفران دسته در این منطقه از محبوبیت بالایی برخوردار است و در بازار، زعفران دسته این منطقه خریداران زیادی دارد. جهت تهیه انواع زعفران سرایان می توانید از طریق فروشگاه زعفران مهتو سفارش دهید و به صورت پستی در کمترین زمان ممکن آن را با بهترین کیفیت تحویل بگیرید و یا اگر به صورت عمده و بسته بندی می خواهید از طریق شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه