اهمیت استفاده از آمینو اسیدها در گیاه زعفران (محلولپاشی و کود آمینو اسیدی)

۳/۵ - (۱ امتیاز)

محلولپاشی اسیدهای آمینه، موجب بهبود شرایط رشد در گیاه زعفران خواهد می شود! آمینو اسیدها زمانی که محلولپاشی می شوند، توسط برگ ها جذب شده و نهایتاً به تولید پروتئین ها در گیاه کمک می کنند.

محلولپاشی آمینواسیدها روی برگهای زعفران، موجب افزایش مقدار کلروفیل در برگها می شود و هر چه تعداد کلروفیل ها در برگها افزایش یابد، عملکرد (فتوسنتز) بیشتر خواهد شد!

یکی دیگر از نقش های مهم آمینو اسیدها در گیاهان، بخصوص زعفران، انتقال بهتر و راحت تر گیاه از مراحل و شرایط سخت مانند، خشکسالی ها و تنش هاست!

بخوبی مشخص شده است، در گیاهانی که مورد هجوم عوامل بیماریزا  قرار می گیرند، نقش آمینو اسیدها در بهبود شرایط کلی  گیاه بسیار تأثیر گذار است.

 از جمله مزایای دیگر محلولپاشی آمینو اسیدها در گیاهان، افزایش مقدار پروتئین در گیاه، ریشه ها و به طبع آن، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های اطراف ریشه ها می باشد. این مساله بخصوص در مورد خاکهایی که در آن، ریشه گیاه به هر دلیل رشد مناسبی را ندارد بسیار کارساز است. افزایش جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید در اطراف ریشه، منجر به افزایش تولید اسیدهای آلی مفید در پیرامون ریشه های گیاه شده و هر چه مقدار اسیدهای آلی بیشتر شود، جذب مواد و عناصر غذایی موجود در خاک اطراف ریشه بیشتر و بهتر خواهد شد.

محلولپاشی آمینو اسیدها، باعث صرف انرژی کمتر توسط گیاه زعفران خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که آمینو اسیدها از طریق محلولپاشی در دسترس گیاه زعفران قرار می گیرد، گیاه می تواند انرژی بیشتری را در خود ذخیره نماید.

می توان نتیجه گرفت که؛ محلولپاشی اسیدهای آمینه به همراه عناصر ماکرو و میکرو، در هنگام تحلیل ریشه زعفران (اواسط بهمن تا اواخر اسفند ماه) بسیار بسیار مفید خواهد بود.

باید توجه داشت که استفاده از دُز (مقدار) بالای کودهای آمینواسید، نه تنها سودی ندارد! بلکه بشدت مضر بوده و موجب گیاه سوزی در زعفران خواهد شد!

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه