راهبردهای پژوهشی زعفران

راهبردهای پژوهشی زعفران2
Rate this [لطفا به مطلب ما امتیاز بدهید]

راهبردهای پژوهشی زعفران

زعفران محصول تاریخ کهن ایران و جهان

هر چند زعفران محصول جدیدی نیست و سابقه زراعت آن ریشه در تاریخ کهن ایران و جهان دارد، ولی از علوم جدید حداقل بهره را برده است. جهش قابل توجهی که در عملکرد اکثر محصولات زراعی در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد، در مورد زعفران نه تنها مصداق نداشته، بلکه حداقل در ایران به صورت معکوس اتفاق افتاده است و عملکردها نسبت به گذشته کاهش پیدا نموده است. چنین روندی قدرت رقابت اقتصادی زعفران را از یک طرف با گیاهای زراعی کاهش می دهد و از طرف دیگر زعفران کاران ایرانی به دلیل کسب درآمد کمتر، قدرت رقابت با دیگر تولید کنندگان این محصول در دنیا را نخواهد داشت. لذا نگرش علمی به تولید و فرآیند زعفران و پژوهش در مورد نیازهای اکولوژیکی و زراعی آن امری اجتناب ناپذیر می باشد. این موضوع زمانی جدی تر می گردد که یافته های مربوط به گیاهان دیگر نیز در مورد زعفران قابل اعمال نیست؛ زیرا سیستم تولید، فصل رشد و نحوه تکثیر زعفران با بسیاری از گیاهان زراعی موجود تطابق ندارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که میزان استقبال زراعین از تولید این محصول در حال حاضر ممکن است از بعد درآمد خالص بیشتر آن نباشد، بلکه بیشتر به خاطر اشغال زایی فراوان و ایجاد درآمد برای کلیه اعضای خانواده کشاورز برای مقطعی از سال است و این بدین معنی است که چنانچه زمینه اشتغال جایگزینی ایجاد شود ممکن است سطح زیر کشت زعفران به شدت افت نماید. برای انجام پژوهش های جهت دار، تاسیس مرکز تحقیقات زعفران ایران در یکی از شهرهای زعفران خیز خراسان می توان خلا پژوهشی موجود را پر نماید. البته در حال حاضر بخش کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- شاخه خراسان و فارس در مورد زعفران طرح هایی را اجرا می نمایند و قطب علمی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی نیز زعفران را به عنوان یک اولویت تحقیقاتی در دستور کار دارد.

راهبردهای پژوهشی زعفران

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه