فیزیولوژی رشد و نمو زعفران

گل زعفران
۱/۵ - (۱ امتیاز)

گیاه زعفران دارای سه مرحله رشدی است که عبارت اند از:

رشد رویشی،رشد زایشی و حالت کمون.

مباحثی از رشد و نمو زعفران را که ضرورت کاربردی دارد میتوان به شرح زیر عنوان نمود.این اعمال بیرون خاک و داخل خاک صورت میگیرد.

بر اساس تحقیقات انجام شده،این گیاه پایا دوماه استراحت کامل دارد.

زعفران

از هنگامی که برگ ها خشک میگردد یعنی حدود نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه تیر ماه و ماه های دیگر سال را در فعالیت به سر میبرند که بهتر است کشت پیاز در اواسط این زمان یعنی خرداد ماه انجام گیرد.

از نیمه تیر ماه تا نیمه مهر ماه در داخل پیاز و هفت ماه دیگر یعنی از نیمه مهر تا نیمه اردیبهشت شامل زاد آوری و رویش برگ است که بیرون از خاک انجام  میشود. از نیمه تیرماه تا نیمه مرداد برگهای اولیه در جوانه پیاز بوجود  میآید لذا طبق تحقیقات صورت گرفته بهتر است در این زمان هیچگونه آبیاری صورت نگیرد که چنانچه آبیاری انجام شود، روی عملکرد اثر منفی دارد. از نیمه مرداد ماه تا ۲۵ مرداد ماه جام گل و دستگاه تناسلی بوجود میآید که طبق تحقیقات انجام شده آبیاری تابستانه اثر مثبتی در گل آوری دارد. بطوری که آبیاری در ۲۰ مرداد در مزارع تازه کشت شده ۱۷ درصد و در مزارع چند ساله ۴۰ درصد افزایش محصول نسبت به شاهد پدید آورده است.

در طول پائیز و زمستان در انتهای لوله گل تورمی بوجود  میآید که نشانه تشکیل پیاز دختر است. این پیاز از حدود دیماه شروع به مکیدن جسم پیاز مادر  مینماید و در طول بهمن و اسفند به مرور مواد غذایی از پیاز مادر به دختر منتقل و در انتهای فصل از پیاز مادر قبلی چیزی به جز یک پوسته خشبی نازک باقی نخواهد ماند و پیاز جدید هم فاقد ریشه بوده و برای ادامه فعالیت های خود متکی به برگها  میباشد .بنابراین محلول پاشی با کود مایع در بهمن و اسفند ماه طبق تحقیقات انجام شده موجب ۳۳ درصد افزایش محصول خواهد شد.

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه