گونه های زرشک

گونه های زرشک
Rate this [لطفا به مطلب ما امتیاز بدهید]

تعدادی از گونه های زرشک در ایران به صورت زیر می باشد:

زرشک زالزالکیBerberis crataegina

زرشک زرافشانی Berberis integerrima

زرشک خراسانی Berberis khorasanica

زرشک راست خوشهBerberis orthobotrys

زرشک معمولی Berberis vulgaris

زرشک ژاپنیvar.atropurpurea  Berberis thunbergii

مدیر فروشگاه
ارسال دیدگاه